می دونی چی دلم می خواد؟ ...
دلم می خواد یه قوطی کنسرو خالی باشم از اون فلزی ها که توی یه جوب پهن افتاده
...........
دلم می خواد همه شهرو تو جوب بگردم
نمی دونی چه لذتی داره......

صدای تلق تولوق یه قوطی فلزی خالی که به دیوارهای جوب می خوره.................

/ 1 نظر / 3 بازدید
مدعی احساس

چه چیزای عجیبی دلت میخواد شادی ولی من دلم میخواد با احساس ترین و بی احساس ترین آدم توی این دنیای دروغی رو پیدا کنم و از هر کدوم بپرسم احساس یعنی چی ؟ و هر کدوم رو با هم مقایسه کنم ببینم مگر چه فرقی با هم دارند که یکی شده بی احساس و دیگری با احساس. دلم میخواد خودمو پیدا کنم! دلم میخواد بدونم من جز کدوم دسته ام.